Menu
Domov Dolní Cetno
DomovDolní Cetno

Domov se nachází v obci Dolní Cetno cca 15 km od Mladé Boleslavi. Je umístěn v klidném prostředí. Objekt byl přestavěn z obecní školy. Po rozsáhlé rekonstrukci a modernizaci budovy vznikl moderní ústav sociální péče pro 48 uživatelů, který byl otevřen 1. prosince 1998.

POSLÁNÍ A CÍL

Umožnit klidný, bezpečný a spokojený život ve stáří. Zachovat život uživatelů důstojný a kvalitní, podporovat uživatele v soběstačnosti a oddálit jejich závislost na službách.

S čím Vám můžeme pomoci?

Senior

Povolení návštěv více  zde...

Vnitřní řád

Domácí řád Domova Dolní Cetno upravuje základní normy spolužití obyvatel Domova, jejich práva a povinnosti a rozsah poskytované péče Domovem. Cílem tohoto řádu je vytvořit příznivé podmínky pro soužití uživatelů, vytvoření vztahů vzájemné úcty, pomoci, spolupráce a tolerance.

Ubytování v Domově

Při příchodu uživatele do Domova vedoucí zdravotně-sociálního úseku ubytuje uživatele na pokoji. O změně pokoje v průběhu pobytu rozhoduje uživatel sám, a to formou žádosti (ústní nebo písemnou) u vedení Domova.

Vedoucí zdravotně-sociálního úseku a ředitelka Domova posoudí, zda je výměna pokoje s jiným uživatelem reálná s ohledem na provozní podmínky Domova a zdravotní nebo jiné potřeby uživatele.

Uživatel bez svého souhlasu nebo souhlasu zákonného zástupce nemůže být přestěhován na jiný pokoj.

Hygiena uživatelů Domova

Uživatelé pečují o svoji osobní čistotu, čistotu ošacení a pořádek ve svém okolí dle svého zdravotního stavu, buď zcela sami, nebo za pomoci ošetřujícího personálu.

Asistované koupání, nebo sprchování za pomoci ošetřujícího personálu je pravidelně 1x týdně. Má-li uživatel jiné potřeby, nebo to vyžadují okolnosti, kdykoliv.

Osobní prádlo uživatelů se vyměňuje dle potřeby. Praní, žehlení a drobné opravy provádí prádelna Domova.
(Za drobné opravy se považuje přišití knoflíků, oprava švů apod., prádelna neprovádí štepování ponožek ani opravy oblečení většího rozsahu).

Použité prádlo se přijímá do prádelny průběžně celý týden. Čisté oblečení se vydává průběžně každý den. Lůžkoviny se převlékají a perou 1x měsíčně, je-li potřeba, kdykoliv.
Uživatelé mají možnost na svůj náklad využít služeb kadeřnice a pedikérky, které do Domova dochází.

Hygiena prostředí

V pokojích, jídelně a v ostatních prostorách musí být udržován pořádek a čistota. Totéž platí o skříních a nočních stolcích, v nichž nesmějí být uchovávány zbytky jídel a odpadky.

Zákaz kouření platí ve všech prostorách našeho Domova kromě místa k tomu vyhrazenému. Ke kouření je vyhrazena kuřárna. Kouření na balkonech, pokud to neobtěžuje spolubydlící, je tolerováno.

Uložení věcí

Vlastní prádlo je třeba označit značkou. Zavazadla se v  Domově neuschovávají.

Cenné předměty a finanční hotovost si uživatel může dát do úschovy sociální pracovnici. Finanční hotovost a cenné předměty uložené u sociální pracovnice si uživatel vybírá dle svých potřeb a uvážení.

Zdravotní, ošetřovatelská a sociální péče

Zdravotní péči zabezpečuje v našem zařízení lékař a střední zdravotnický personál. Lékař ordinuje jedenkrát za 14 dní. Jedenkrát za 2 roky je provedena u všech uživatelů preventivní prohlídka, včetně odběrů. Očkování proti chřipce je jedenkrát ročně. Při nástupu je uživatel očkován proti pneumokokovi a je provedena kontrola přeočkování proti tetanu. Očkování a přeočkování je věcí svobodné vůle uživatele.

Na psychiatrické konzultace k nám dojíždí lékař jedenkrát za 3 měsíce.

Uživatelé, kteří pravidelně berou léky mohou zvážit, zda si léky ponechají u sebe nebo je svěří ošetřujícímu personálu, který mu je bude dle ordinace lékaře pravidelně podávat. Ponechá-li si uživatel své léky u sebe, ošetřující personál neodpovídá za zdravotní stav, který nastal nesprávným užitím léků.

Pokud je uživateli předepsán recept na léky nebo poukaz na ortopedickou pomůcku včetně inkontinentních pomůcek, zajišťuje jejich vyzvednutí z lékárny sám uživatel, rodina nebo Domov. Finanční doplatky za léky a pomůcky, které zajišťuje Domov, vybírá od uživatelů sociální pracovnice, která předloží uživateli účtenku z lékárny.

Své zdravotní potíže či potřebu lékařského vyřetření hlásí uživatelé vedoucí zdravotně-sociálního úseku nebo ošetřujícímu personálu.

Každý úraz nebo poranění ohlásí uživatel ošetřujícímu personálu, který zajistí ošetření a provede zápis do dokumentace.

Stravování

Celodenní stravování se poskytuje 5 x denně, diabetikům 6 x denně a to:

  • Snídaně: od 7:45 hod. - 8:45 hod.
  • Svačina: od 9.30 hod.
  • Oběd: od 11:30 hod. - 12:30 hod.
  • Svačina: od 14.00 hod.
  • Večeře: od 17:00 hod. - 18:00 hod.
  • Druhá večeře: od 19.00 hod.

Hlavní jídla /snídaně, oběd a večeře/ se podávají v jídelně, nepřeje-li si uživatel jinak. Svačina a druhé večeře jsou uživatelům podávány na pokoji.

Odnášení ústavního nádobí z jídelny není dovoleno, nejedná-li se o uživatele, kterým je jídlo podáváno personálem, a kteří se ze závažných důvodů do jídelny nemohou dostavit.

Strava se připravuje podle jídelního lístku, který sestavuje vedoucí stravovacího úseku ve spolupráci s vedoucí zdravotně-sociálního úseku a ředitelkou Domova. Při sestavování jídelníčku je brán zřetel na přání uživatelů.

Uživatelé se mohou vyjadřovat ke kvalitě, složení a způsobu podávání stravy vedoucí stravovacího úseku, personálu kuchyně, ošetřujícímu personálu nebo ředitelce Domova. Své písemné připomínky nebo stížnosti mohou vhodit anonymně do schránky u jídelny.

Přechodný pobyt mimo zařízení

Uživatelé kteří přechodně pobývají mimo Domov u svých příbuzných, blízkých apod. si na tuto dobu odhlašují stravu dle následujících pravidel:

  • v týdnu je potřeba nepřítomnost nahlásit nejpozději do 8:00 hod. 2 dny předem;
  • víkendový pobyt ve čtvrtek do 8:00 hod.

Stravu lze odhlásit u sociální pracovnice nebo ošetřujícího personálu. Za předem odhlášenou stravu bude provedeno vyúčtování. (viz Pravidla Domova k vyúčtování pobytu, stravy a příspěvku na péči).Podle těchto pravidel je vrácen i příspěvek na péči, který je uživateli přiznán. Žádáme uživatele, aby informovali ošetřující personál o odchodu a pravděpodobné době návratu. Má-li uživatel léky u ošetřujícího personálu, budou mu při odchodu vydány. Pokud se uživatel řádně neodhlásil, úhrada se nevrací.

Kulturní a sociálně aktivizační život

Domov poskytuje uživatelům vedle zdravotní a ošetřovatelské péče také příležitost ke kulturnímu životu. Průběžně se pořádají kulturní akce, výlety, výstavy výrobků našich šikovných uživatelů, sportovní soutěže, návštěvy divadla, dojíždí za námi děti apod. Uživatelé mají možnost poslouchat rádio, sledovat televizi apod. Denní tisk a časopisy si lze zakoupit na poště nebo zajistit prostřednictvím sociální pracovnice.

Uživatelům nabízíme aktivizační cvičení k udržení tělesné kondice dle zdravotního stavu a jejich přání.

Drobné nákupy potravin a oblečení, obstarání osobních záležitostí na poště, poštovní spořitelně a úřadech na požádání uživatelům zajišťuje sociální pracovnice.

Výplata důchodů, úhrada pobytu

Uživatel rozhoduje, jakým způsobem bude přijímat své finanční prostředky, a jakým způsobem bude hradit pobyt v našem Domově. Tato pravidla jsou součástí Smlouvy o poskytování sociálních služeb.

Návštěvy

Návštěvy našich uživatelů nejsou omezovány, ale nesmí být v rozporu s dobrými mravy.

Návštěva zvířat je povolena při zachování bezpečnostních a hygienických opatření.

Doba klidu

Doba nočního klidu je stanovena od 22:00 hod. do 6:00 hod. Denní režim uživatelů není nijak omezen, určují si ho sami dle svých potřeb.

Vstup do provozních místností

Vstup do provozních místností (kuchyň, prádelna, sklady, kotelna, čistička odpadních vod) není uživatelům dovolen.

Stížnosti

Uživatel své stížnosti sděluje především ředitelce Domova, její zástupkyni, vedoucí zdravotně -sociálního úseku nebo komukoliv z personálu. Stížnost je možné podat písemně nebo ústně. Uživatel má možnost svoji stížnost podat i anonymně do schránky u vchodu do jídelny.

Odpovědnost za způsobenou škodu a za svěřené věci

Uživatel odpovídá za škodu, kterou způsobil úmyslně na majetku Domova nebo jiných osob.

Vnitřní řád nabývá platnost dnem 1.5.2009

Aktualizace dne 10.2.2015

Domov Dolní Cetno,

poskytovatel sociálních služeb

Hálová Vendulka ředitelka

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Virtuální prohlídka

vr

Svátek

Svátek má Ilja

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Den lízátek

Zítra má svátek Vítězslav

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Co červenec neuvaří - srpen nedopeče.

Pranostika na akt. den

O svatém Eliáši bouřky často straší.

​​Děkujeme našim sponzorům